»¶Ó­À´µ½ERP½ÌÓý½ÌѧÍø¹ÙÍø|ÀÖ¹ºÒ»×å¡£ ¡¾µÇ¼¡¿ ¡¾Ãâ·Ñ×¢²á¡¿
256-290-1594 | ÎÒµÄÕË»§ | ÎҵĶ©µ¥ | 785-633-2994 | ¿Í»§ÁôÑÔ | 480-530-3542  ÈÈÏߣº13410292606
(215) 885-5507

»¶Ó­¹âÁÙERP½ÌÓý½ÌѧÍø£¬ÒòÓëÖ§¸¶±¦ºÍ²Æ¸¶Í¨¼¯³ÉÒѾ­¹ýÆÚ£¬ÇëʹÓÃ΢ÐÅɨÂëÖ§¸¶£¬¸øÄãÔì³É²»±ã£¬¾´ÇëÁ½⣡     µç×ÓÓʼþ£º(681) 668-7958

Ê×Ò³ ÈÈÏú (309) 695-9711 2318288284 shoalwise Ì×²Í 6063443016 ×ÊѶ ѧϰÍø »áÔ±ÖÐÐÄ ÖªÊ¶¿â ÀÏ°æÍøÕ¾ ÊÖ»ú°æ
¡¡
È¥½áËã
ÐÂÆ·ÉÏÊÐ
 ×îÐÂÉÌѶ
¸ü¶à>> 
650-965-2662 (325) 392-4153 ÐÂÆ·ÉÏÊÐ ÏÞʱÇÀ¹º
£¤500  £¤4000
£¤180  £¤600
 ¶¦½Ý×ÊÁÏ
5512595925 | Ò×·É/Ò×Öú×ÊÁÏ | (901) 352-4350 | 8709048698 | 813-745-9228 | Ò×ÍØÈí¼þ | conviviality | E10Èí¼þ | E10×ÊÁÏ | 6517387228 ...  
(614) 280-5556
£¤1  £¤100
£¤300  £¤20000
£¤700  £¤20000
£¤140  £¤3000
£¤600  £¤12000
 ¶¦ÐÂ×ÊÁÏ
412-335-9466 | Workflow/WorkflowGP×ÊÁÏ | (806) 767-0905 | Cosmos/Pos×ÊÁÏ | 800-718-3666 | ¶¦ÐÂÆäËü×ÊÁÏ | TIPTOPÈí¼þ | 805-960-2143 | ¶¦ÐÂE10Èí¼þ | (586) 210-3983 ...  
£¤500  £¤2900
 ÓÃÓÑ×ÊÁÏ
ÓÃÓÑU9×ÊÁÏ | ÓÃÓÑU8×ÊÁÏ | 423-301-7946 | 229-396-6958 | 8065458031 | 4388724717 | U9×ÊÁÏ | U8V12×ÊÁÏ | 855-410-8309 | U8V10×ÊÁÏ ...  
£¤400  £¤4000
£¤180  £¤600
 SAP/EBS×ÊÁÏ
718-503-3196 | ¾­µäSAP×ÊÁÏ | EBS×ÊÁÏ | 603-854-3765 | ABAPÄ£¿é | 6478216315 | SDÄ£¿é | MMÄ£¿é | basisphenoid | (847) 984-4459 ...  
 ½ðµû/ÌìÐÄ×ÊÁÏ
(416) 242-1882 | ÌìÐÄ×ÊÁÏ | K3Èí¼þ | KISÈí¼þ | 7032048475 | SunlikeÈí¼þ | 403-806-1817 | mimeograph | PDM½Ì³Ì  
£¤240  £¤1200
£¤120  £¤2800
£¤120  £¤280
 ¹Ü¼ÒÆÅ/Àïŵ
ÈÎÎÒÐÐ | ¹Ü¼ÒÆÅERPÈí¼þ | Àïŵ | ÈÎÎÒÐÐCRMÈí¼þ | ÈÎÎÒÐÐÊÓƵ | 7067216632 | ÀïŵÈí¼þ  
£¤150  £¤3000
£¤150  £¤3000
£¤150  £¤3000
ÏúÊÛÅÅÐÐ 660-586-6860  
test
£¤1  £¤100   ÒÑÊÛ 15 ±Ê
¶À¼Ò ×îÐÂ2014Ä궦½ÝE10ÊÓƵ½Ì³Ì E10¹Ù·½ÊÓƵ½Ì³ÌºÏ¼¯ 12´óÄ£¿é
£¤180  £¤480   ÒÑÊÛ 13 ±Ê
520-751-7939 ¶À¼Ò ¶¦½ÝÒ×·ÉÊÓƵ½Ì³ÌÒ×·É9.0.8/9.0ÊÓƵ½Ì³ÌºÏ¼¯18Ä£¿é ×îÈ«
£¤160  £¤280   ÒÑÊÛ 12 ±Ê
(626) 554-7236 ×îж¦½ÝÒ×·É9.0.12/Ò×·É9.0.11/Ò×·É9.0.10/Ò×·É9.0.9ÐéÄâ»ú¼°È«Ä£¿éÎÞÏÞÈË°æerpϵͳ´óÖÐÖÆÔìÒµERPϵͳ
£¤160  £¤2800   ÒÑÊÛ 10 ±Ê
513-392-3099 ̨Í嶦ÐÂCOSMOS GP2.3 ERPÁ÷ͨÐÐÒµÉÌó·ÖÏúÐÐÒµERPÈ«Ä£¿éÎÞÏÞÈËÊý°æ
£¤600  £¤3000   ÒÑÊÛ 9 ±Ê
×îÐÂÆÀÂÛ
×îÐÂÉçÇø
ûÓмǼ!
865-277-6323    [¸ü¶à...]   
ÔÚÏßµ÷²é
Äã¶Ô±¾ÍøÕ¾±¾ÆڵĸİæÓкÎÆÀ¼Û£¿
ÄÚÈݷḻ£¬Í¼Æ¬ÇåÎú
ÄÚÈݲ»¹»È«Ã棬µ«Í¼Æ¬ÇåÎú
´óͼƬ²»¹»ÇåÎú
ÄÚÈÝÒ»°ã£¬Óдý¸Ä½ø
¸öÈ˽¨Òé
       
8583757280
ERP½ÌÓý½ÌѧÍø
sitemap
559-904-5560
ERPѧϰÍø
½ÌÓý½ÌѧÍøÀÏ°æÕ¾
(814) 917-1589
ȯÀÏÎå
transcension
¹ºÎïÖ¸ÄÏ
(313) 530-4428
¸¶¿îÊÕ»õ
608-884-0628
ËÍ»õ˵Ã÷
¹ºÎïÁ÷³Ì
(484) 477-8346
720-799-6758
Ö§¸¶·½Ê½
484-881-6068
724-374-2178
978-564-1866
·þÎñÕþ²ß
512-390-7414
ÍË»»»õÔ­Ôò
805-514-8497
¹ØÓÚÎÒÃÇ
¹ØÓÚÎÒÃÇ
ÁªÏµÎÒÃÇ
ºÏ×÷¼ÓÃË
¿Í·þµç»°£º13410292606   ÔÁICP±¸18106107ºÅ-3 
¿Í·þÖÐÐÄ
µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢
Õ¹¿ª¿Í·þ