english

RACOSS Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj
i ostalim postsocijalistièkim europskim zemljama (RACOSS) – IP-09-2014-9351

   O PROJEKTU


   EDUKACIJA


   DISEMINACIJA


   REZULTATI


   KONTAKTO PROJEKTU

Voditeljica projekta: Maja Jokiæ

Trajanje projekta: 48 mjeseci; od 15. 09. 2015. do 14. 09. 2019.


Sažetak:

Temeljna funkcija znanosti, posebno društvenih, jest utjecaj na razvoj društva. Usprkos tomu, status društvenih znanosti u društvu, kao i njihov utjecaj na razvoj, manje su istraživane teme u odnosu na prirodne i primijenjene znanosti.

U Hrvatskoj se društvenim znanostima bavi približno èetvrtina registriranih znanstvenika, vezanih najveæim dijelom uz rad 7 instituta i svih 7 sveuèilišta. Glavna istraživaèka pitanja ovog projekta su: Kojim temama i kakvom problematikom se bave ti struènjaci? Gdje objavljuju rezultate svojih istraživanja? Suraðuju li meðusobno unutar ustanova, na razini zemlje i na meðunarodnoj razini? U kojoj mjeri su rezultati njihovih istraživanja dostupni i prepoznati kroz citiranost? Kakav je znaèaj i uloga nacionalnih èasopisa iz društvenih znanosti u prijenosu i dostupnosti znanja? Postoje li razlike u obrascima znanstvenog komuniciranja u pojedinim poljima društvenih znanosti i koje su?

Kako bi se dobila što cjelovitija slika stanja u Hrvatskoj, u projekt su ukljuèene europske post-socijalistièke zemlje: 10 zemalja koje su danas èlanice EU (Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Èeška, Slovaèka, Maðarska, Rumunjska, Bugarska i Slovenija) i zemlje bivše Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija). Za ostvarivanje postavljenih ciljeva koristit æe se kvantitativni (bibliometrijske analize, upitnici, analiza društvenih mreža) i kvalitativni (intervjui) metodološki pristupi koje je osmislio i provodit æe interdisciplinarni tim struènjaka. Temeljni izvor podataka o produktivnosti, citiranosti, autorstvu, suradnji, èasopisima, ustanovama i zemljama je baza Scopus. Za statistièke podatke o zemljama koristit æe se Eurostat i razni nacionalni izvori.

Oèekivani doprinosi projekta su teorijski i primijenjeni, od uvida u znanstveni potencijal u istraživanjima društvenih znanosti ukljuèenih zemalja, preko razvoja i primjena kompleksne metodologije prikupljanja i obrade raznovrsnih podataka, do ponude hrvatskoj znanstvenoj politici relevantnih elementa i indikatora za razvoj i primjenu prihvatljivijih sustava za vrednovanje znanstvenog rada i pomoæ pri donošenju relevantnih odluka.


Suradnici:

Andrea Mervar

Dora Zgrabljiæ Rotar

Darja Masliæ Seršiæ

806-733-4656

818-245-3567

Dejana Bouillet

Nikola Petroviæ

(646) 404-7265

Stjepan Mateljan